Takaisin yhteystietoihin

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Caritas-Säätiön vapaaehtois- ja diakoniatoiminnan sekä hankkeiden asiakkaita, joiden osalta Caritas-Säätiö toimii rekisterinpitäjänä.

1. Rekisterinpitäjä

Caritas-Säätiö sr
Y-tunnus: 1566668-1
Kapellimestarinkatu 2
90140 Oulu
p. 044-468 4225

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Vesenterä
Hallinto- ja kehitysjohtaja
johanna.vesentera@nullcaritas-saatio.fi

puh. 044 055 9977

Matleena Keränen
Projektipäällikkö
matleena.keranen@nullcaritas-saatio.fi
puh. 044 734 0302

3. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Caritas-Säätiössä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

4. Henkilötietojen kerääminen

Caritas-Säätiössä on erilaisia hankkeita ja diakonia-, yhteisö- ja vapaaehtoistoimintaa, joihin osallistujilta kerätään vain niihin tarvittavat tiedot. Henkilötietoja käsitellään ja kerätään lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Tilastoimme tarpeelliset tiedot toiminnan kehittämiseksi mahdollisimman anonyymisti.

5. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään tai lähiomaiselta.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta tietojen luovuttamista viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisissä ja ehkäisyssä.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen suojaaminen

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti. Manuaalinen aineisto (paperinen) säilytetään lukitussa kaapissa, johon pääsy on vain nimetyillä henkilöillä. Sähköisesti tallennetut tiedot on tallennettu palvelimelle, joissa tiedot on suojattu asianmukaisesti ulkopuolisilta (tekniset suojakeinot). Keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö sekä hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta.

8. Henkilötietojen käsitteleminen

Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti, vain ennalta määriteltyyn tarkoitukseen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Henkilötietojen käsittely edellyttää asiakkaan suostumusta tai sopimusta.

Caritas-Säätiön henkilöstöä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Henkilöstöämme koulutetaan tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen. Henkilötietoja saa käsitellä vain työntekijä, jonka työtehtäviin liittyy oikeus käsitellä kyseistä tietoa.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään kunkin toiminnan ja hankkeen arkistonmuodostussuunnitelman sekä viranomaismääräysten mukaan. Manuaalinen aineisto (paperisessa muodossa säilytettävät henkilötiedot) säilytetään Caritas-säätiön arkistossa. Tietoja säilytetään määräajan myös niissä sähköisissä järjestelmissä, joissa tietoja on käsitelty.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut itseä koskevat tiedot. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi henkilön tulee tehdä kirjallinen tarkastuspyyntö yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Vapaamuotoisesta kirjallisesta pyynnöstä tulee käydä ilmi; henkilön tiedot, jonka tietoja pyyntö koskee (henkilötunnus, nimi, osoite) ja miltä ajalta ja mihin toimintaan liittyen tiedot halutaan. Pyynnön yhteydessä varmistetaan aina pyytäjän henkilöllisyys.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut tieto.