Ajankohtaiset

Mitä jätät taaksesi?

Jos Jelpaten-hanketta vertaisi laivaan, voisi sanoa, että viime vuonna laivaa lastattiin ja tänä vuonna pääsimme vihdoin matkalle! Mitä siis jätän taakseni? Jätän taakseni toiminnan täyteisen vuoden, joka antaa paljon toivoa vuodelle 2024.

Hankkeen toinen toimintavuosi toi mukanaan 26 uutta vapaaehtoista! Mahtavaa, että lähditte mukaan! Samalla kolminkertaistui yksilöohjauksen määrä. 363 yksilöohjauskertaa tarkoitti esimerkiksi tutustumista toisiin, vapaaehtoistoiminnan etsimistä, vapaaehtoistoimintapaikkaan tutustumista, kuulumisten vaihtoa ja kannattelua vapaaehtoisuudessa niin kasvotusten kuin vaikkapa WhatsAppin välitykselläkin. Yksilöohjauksen ansiosta moni pääsi tutustumaan tai kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa. Suuri kiitos alkuvuodesta Unnalle ja myöhemmin Susannalle, jotka paneutuivat pohtimaan jokaisen vapaaehtoisen kanssa yksilöllisesti juuri hänelle sopivan vapaaehtoistoiminnan löytymistä. Omannäköisen vapaaehtoistoiminnan löytyminen ei tapahdu aina kädenkäänteessä. Usein elämä tulee väliin omine tempauksineen. Jelpaten-hanke kannattelee myös näissä tilanteissa ja uskomme, että pienetkin onnistumisen kokemukset kantavat pitkälle!

Yksilöohjauksen lisäksi vapaaehtoisten ja vapaaehtoiseksi haluavien oli mahdollista osallistua ryhmätoimintaan vertaistapaamisten, retkien, ryhmämuotoisen vapaaehtoistoiminnan sekä säännöllisesti kokoontuvan Mielikuvitusverstaan kautta. Yksittäisiä vertaistapaamisia, retkiä ja ryhmämuotoista vapaaehtoistoimintaa järjestettiin yhteensä 18 kertaa ja osallistumisia niissä oli 101. Mielikuvitusverstas oli ehdottomasti suosituin ryhmätoimintamme. Se toimi luovana kohtaamispaikkana sekä alustana vapaaehtoistoiminnalle. Kokoonnuimme vuoden aikana 20 kertaa ja osallistumisia niissä oli 181. Parhaimmillaan Mielikuvitusverstas kokosi yhteen kerralla 15 osallistujaa luovan tekemisen äärelle ja osallistujien ikähaitari oli laaja kattaen koko kohderyhmämme (18–65-vuotiaat).

Hankkeemme tavoitteena on kehittää ja juurruttaa tuetun vapaaehtoistoiminnan malli oululaiseen ympäristöön. Olimme mukana vuoden aikana 55 eri verkostotapaamisessa ja yhteistyöpalaverissa, joista kertyi ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa 498 kohtaamista. Suunnittelimme muun muassa yhteisiä tapahtumia, kuten Kaikkien kesäfestarit, sekä räätälöityjä koulutuksia ja työpajoja vapaaehtoisille, vapaaehtoistoimintaa koordinoiville tai vapaaehtoisuutta pohtiville. Kaikkien kesäfestareilla oli Jelpaten-hankkeen kautta 6 vapaaehtoista. Kaikkien kesäfestarit onkin mitä mahtavin tilaisuus toimia pop up-tyyppisessä vapaaehtoistehtävässä tuetusti. Seuraavat festarit ovat keskiviikkona 5.6.2024 Kuusisaaressa ja vapaaehtoishaku käynnistyy kevään aikana, joten rohkeasti mukaan! Ilmoittautua voi vaikka heti!

Keväällä olimme mukana järjestämässä kansallista webinaaria ja työpajaa verkossa vapaaehtoistoimintaa koordinoiville. Webinaareihin ja työpajaan osallistui kymmeniä ihmisiä ympäri Suomen. Muita koulutuksia ja työpajoja järjestimme tänä vuonna 13 kerran verran ja osallistumisia niissä oli 64. Osa koulutuksista ja työpajoista oli yksittäisiä ja osa työpajakokonaisuuksia, joissa samat osallistujat kokoontuivat vapaaehtoistoiminnan äärelle useamman kerran. Syksyllä Vauhtia vapaaehtoisuuteen -työpajoissa etsimme vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille omannäköistä vapaaehtoistoimintaa. Marraskuussa tarjoilimme vapaaehtoisten toiveesta vapaaehtoisena toimiville työvälineitä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin palikkateatterin keinoin. Yksin emme olisi voineet näitä toteuttaa, vaan mukana suunnittelussa ja toteutuksessa oli ihana ammattilaisten ja vapaaehtoisten verkosto. Erityiskiitos Kansalaisareena, Saavutettavan vapaaehtoistoiminnan valikkoverkosto, Nuorten Ystävien Klubitalo Pönkkä, Hyvän mielen talo, Kulttuurivoimala ja OSAO, että saimme oppia uutta ja tehdä kanssanne! On erityisen ilahduttavaa, että työpajojen kautta vapaaehtoiset löysivät itselleen mielekästä toimintaa ja työpajat koettiin sellaisiksi, joita halutaan kehittää ja jotka voidaan ottaa osaksi eri tahojen toimintaa myös jatkossa.

”Tuki vapaaehtoisille entistä tärkeämpää tässä ajassa, voiko mikään olla edes tärkeämpää?”

Otsikon sitaatti on poimittu sidosryhmäkyselystä, jonka toteutimme marraskuussa. Kyselyn sai yli 100 kohtaamaamme henkilöä eri organisaatioista ympäri Suomen. Lisäksi kysely julkaistiin sosiaalisessa mediassa. Lopullinen vastaajamäärä oli 31. Vastausten määrä olisi voinut olla suurempikin, mutta saimme silti vastaajilta arvokkaita kokemuksia hankkeen toiminnasta. Vastaajista suurin osa eli 26 oli järjestön, yhdistyksen tai säätiön edustajia. Oulun kaupungilta vastaajia oli kaksi. Pohteelta, yrityksestä tai oppilaitoksesta edustajia oli jokaisesta yksi. Nostan tähän joitakin kyselystä nousseita asioita.

Sidosryhmäkyselyn mukaan Jelpaten-hanke on kohtuullisen tunnettu, sillä vastaajien mukaan hanke tunnetaan kohtalaisesti (54,8 %) tai hyvin (41,9 %). Kysyttäessä arvioita toimintaan liittyvistä väittämistä, toiminta nähdään tarpeellisena (94 %), yhteistyö hankkeen kanssa toimii hyvin (71 %), hankkeen toiminta on laadukasta (71 %) ja hanke on lisännyt tietoisuutta tuetusta vapaaehtoistoiminnasta (65 %). Jokseenkin samaa mieltä vastaajat olivat siitä, että toiminta on riittävän näkyvää (61 %) ja vastaaja on saanut riittävästi tietoa hankkeen toiminnasta (52 %). Jatkamme edelleen hankkeesta tiedottamista ja jalkautumista eri toimijoiden pariin, mutta toivomme rohkeita avauksia ja vuorovaikutusta myös teiltä. Miten voisimme olla teille avuksi?

Tärkeimmiksi hankkeen toimintamuodoista nousivat sidosryhmäkyselyn mukaan Jelpaten-työntekijän antama yksilöllinen tuki ja ohjaus vapaaehtoiseksi haluavalle (83,9 %) sekä Tuki vapaaehtoistoimintapaikalla, esim. vapaaehtoistehtävien räätälöinti vapaaehtoiselle sopivaksi (80,6 %). Lisäksi tärkeiksi koettiin esimerkiksi Mahdollisuus kokeilla ja osallistua ryhmämuotoisiin vapaaehtoistehtäviin, esim. lipaskeräys, tapahtumat, korttipaja (74,2 %), Koulutus vapaaehtoistoimipaikalle, esim. työpaja/info tuetusta vapaaehtoistoiminnasta (71 %), Mentoritoiminnan kehittäminen (kokenut vapaaehtoinen uuden vapaaehtoisen tukena) (67,7 %) ja Vapaaehtoisille räätälöidyt koulutukset, esim. vuorovaikutustaidot (64,5 %). Vastaukset vahvistavat käsityksiämme siitä, että positiivinen erityiskohtelu ja yksilöllisten tarpeiden sekä toiveiden ottaminen huomioon on tärkeää, kun etsitään juuri itselle sopivaa merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa.

”Hankkeen toiminnassa on arvokasta mm. se, että kohderyhmää ei ole rajattu liian tarkasti. Tämä lisää toiminnan saavutettavuutta ja eri syistä tukea ja mukautuksia tarvitsevien ihmisten tavoittamista vapaaehtoistoimintaan.”

Kysyimme, miten kyselyyn vastanneiden organisaatiot ovat hyötyneet Jelpaten-hankkeen toiminnasta. Yhteistyö nähtiin tärkeäksi ja hankkeen kautta oli saatu yhteistyökumppani esimerkiksi tuetun vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseksi sekä tietoa tuetusta vapaaehtoistoiminnasta. Oivallusten ja ammatillisen osaamisen vaihto, hyvien käytänteiden vertailu ja uudet ajatukset nousivat myös kommenteissa esiin.

”On tärkeää tehdä yhteistyötä vapaaehtoistoiminnassa, koska on hankala nykyään sitouttaa ihmisiä pitkäaikaiseen vapaaehtoisuuteen johonkin tiettyyn organisaatioon.”

”Yhteistyökumppani tuetun vapaaehtoistyön ja siihen liittyvän ryhmätoiminnan toteuttamiseksi.”

”Toivottavasti osaamme soveltaa ja ottaa oppia hankkeen toiminnasta ja saada oivalluksia ja lisätietoja oman toiminnan kehittämiseen.”

”Yhteistyöverkostossa on syntynyt arvokkaita keskusteluja ja oivallusten jakamista.”

”Olemme saaneet tietoa tuetusta vapaaehtoistoiminnasta. Työpajojen kautta jäsenemme ovat saaneet mahdollisuuksia osallistua ja toteuttaa juuri heille sopivaa vapaaehtoistyötä.”

”Yhteistyö sujui hyvin ja toimintaa oli suunniteltu juuri meidän yhteisön jäsenet huomioon ottaen.”

”Yhteistyö on lisäksi todella innostavaa, lämmin kiitos siitä. Aivan super panostus ja osaaminen lisää yhdenvertaisuutta konkreettisesti, lisäksi upeaa aloitteellisuutta!”

Pyysimme vastaajia kertomaan omin sanoin, miten kyselyyn vastanneiden asiakkaat/kohderyhmä ovat hyötyneet Jelpaten-hankkeen toiminnasta. Vastaajien mukaan asiakkaat ovat saaneet muun muassa uutta sisältöä elämään, rohkeus on kasvanut, osallistumisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet ja toimintakyky sekä osallisuus ovat vahvistuneet.

Asiakkaani on saanut uutta sisältöä elämäänsä ja on innostunut tuetusta vapaaehtoistoiminnasta. Hän uskaltaa rohkeammin mukaan uusiin asioihin.”

”Kynnys madaltuu osallistua. Löydetään keinoja edistää vapaaehtoisuutta.”

”Tällaiset hankkeet lisäävät syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden mahdollisuuksia päästä osaksi jotain toimintaa, joka edistää heidän osallisuutta, sitoo osaksi isomman ryhmän toimintaa ja tuo arkeen rytmiä ja merkitystä.”

”Jelpaten-hankkeen vapaaehtoistoiminta on lisännyt organisaatiomme asiakkaiden toimintakykyä, jopa niinkin, että asiakas on hakeutunut sote-alan koulutukseen vapaaehtoistyön myötä.”

”Jäsenillemme on löytynyt omien mielenkiintojen mukaisia vapaaehtoistyöpaikkoja. Tämä lisää jäsenien osallisuutta, merkityksellisyyttä ja aktiivisuutta arjessa. Joitakin se voi kannustaa myös jatkopoluille, opiskelemaan tai työelämään.”

”Asiakkaidemme mielekäs arki on saanut sisältöä”

Vuosi 2024 on hankkeemme viimeinen toimintavuosi, mutta se ei tarkoita pysähtymistä. Sidosryhmäkyselyn avovastauksista voi lukea, että yhteiselle työlle on toivetta ja tarvetta. Joillakin toiminnoillamme, kuten työpajoilla, nähdään olevan mahdollisuuksia vakiintua osaksi eri organisaatioiden toiminta-arkea. Olemme iloisia, että tavoitteillamme hankkeen aikana kehitettyjen toimintojen juurruttamiseksi on kaikki mahdollisuudet toteutua.

”Yhteistyönä tehty työpajakokonaisuus voisi olla vakiintunut vuosittainen toimintatapa, joka auttaisi jäseniämme löytämään vapaaehtoistyön mahdollisuuksia. Jelpaten-toiminnan esittely vuosittain on hyvä tiedonjakamisessa uusille kävijöillemme.”

”Toivon, että toiminta vakinaistetaan, jotta vapaaehtoistoimintaan osallistuminen on mahdollista kaikkialla Suomessa myös ihmisille, jotka tarvitsevat siihen enemmän tukea.”

”Jos ja kun puhutaan ”Oulun mallista” niin sehän tarkoittaa että se syntyy yhteistyössä (ja on varmaan syntymässäkin) muiden yhteistyötahojen kanssa. Se on hienoa!”

”Hankkeen työntekijät ovat olleet oikein hyviä ja päteviä yhteistyökumppaneita, varmasti jatkossa myös”

”Toivottavasti nyt aloittanut vapaaehtoinen saa jatkaa mahdollisimman pitkään toimintaa asiakkaidemme hyväksi.”

”Jatketaan yhteistyötä, ja kehitetään sitä niin, että olisi enemmän suunniteltua vapaaehtoistoimintaa.”

”Lisää yhteistyötä esim. ryhmämuotoisen tuetun vapaaehtoistyön osalta tai siihen liittyvien koulutusten osalta. Rohkeita aloituksia ja ehdotuksia, uusiakin ideoita. Yhteinen ideointipalaveri?”

Täyttä höyryä eteenpäin! Tehdään ensi vuonna entistä tiiviimpää yhteistyötä ja kehitetään yhdessä tuettua vapaaehtoistoimintaa. Lopuksi vielä ajatuksia sinulle uudesta vuodesta. Kirjoittaja-apunani on ollut tekoäly, kiitos myös sille. Rauhallista omannäköistä joulun aikaa kaikille. Kohdataan taas ensi vuonna!

Terveisin, Anu

Mitä jätät taaksesi, kun katsot eteenpäin?
Mitä kohti kuljet?
Minkä oven avaat, minkä kenties suljet?
Uskallatko unelmoida?

Kenties jätät taaksesi murheita, jotka painoivat hartioitasi,
tai hymyjä, jotka valaisivat pimeimmät hetket.
Jokainen askel jättää jälkensä ajan hiekkaan.
Älä unohda niitä hetkiä.
Ne ovat sinulle opiksi, sillä menneisyys on kuin peili, heijastaen kasvojasi.

Unelmat kulkevat mukanasi kuin varjo.
Moni ajattelee, etteivät ne kuitenkaan toteudu.
Mutta muista: unelmat ovat sinun supervoimasi.

Vuoden vaihtuessa suljemme yhden oven.
Avaamme toisen, uuden mahdollisuuden.
Anna menneisyyden olla oppi ja tulevaisuuden lupaus.
Uusi luku odottaa, kuin kirjoittamaton tarina
ja sinä olet kynä, joka liikkuu valkoisella sivulla.

Uskalla unelmoida.

Kuvakollaasi Jelpaten-hankkeen eri toiminnoista.